Zadzwo? - tir cz??ci zawiercie

O firmie

Firma A&W powsta?a w 1989 roku. Pierwotnym przedmiotem dzia?a?, który funkcjonuje po dzie? dzisiejszym by? transport samochodowy. Nieustanny rozwój firmy i znacz?ca pozycja na rynku us?ug transportowych pozwala?a na tworzenie planów poszerzenia zakresu ?wiadczonych us?ug. Powsta? pomys? i zapad?a decyzja.

W 2006 roku rozpoczynamy zatowarowywanie naszego sklepu, który b?dzie dostarcza? cz??ci g?ównie do obszaru ?ci?le zwi?zanego z samochodami ci??arowymi, przyczepami oraz naczepami. Ch?? sprostania wymaganiom wi?kszemu gronu potencjalnych klientów przyczyni?a si? do wzbogacenia naszej oferty w cz??ci do samochodów dostawczych, autobusów oraz pojazdów osobowych. W zale?no?ci od indywidualnych wymaga? naszym klientom oferujemy zarówno cz??ci zamienne jak i oryginalne. Nasz magazyn gromadzi kilka tysi?cy pozycji co pozwala na realizacj? zamówienia w dniu jego z?o?enia. W przypadku braku poszukiwanej refernecji realizujemy zamówienia w ci?gu 24 godzin. Firma A&W d???c do doskona?o?ci stara si? sukcesywnie poszerza? swoj? zaplecze towarowe.

Wszystkich zainteresowanych wspó?prac? zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert? oraz do kontaktu telefonicznego lub za po?rednictwem poczty elektronicznej.